۱۳۲۶-، بدون عنوان (رنگ و روغن)

Download Image 
۱۳۲۶-، بدون عنوان (رنگ و روغن)