۱۳۲۶-۲۷ باغ فردوس (رنگ و روغن، ۷۲ *۵۵)

Download Image 
۱۳۲۶-۲۷ باغ فردوس (رنگ و روغن، ۷۲ *۵۵)

Impressions