۱۳۲۶-۲۷- ۳۴*۲۵ بدون عنوان (رنگ و روغن)

Download Image 
۱۳۲۶-۲۷- ۳۴*۲۵ بدون عنوان (رنگ و روغن)