۱۳۲۷- گوشه حیاط  ۴ (رنگ و روغن، ۳۳*۴۴)

Download Image 
۱۳۲۷- گوشه حیاط ۴ (رنگ و روغن، ۳۳*۴۴)