اصغر پتگر -   ۱۳۲۷- نان و پیاز (رنگ و روغن، ۴۵*۴۷)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۷- نان و پیاز (رنگ و روغن، ۴۵*۴۷)