۱۳۲۷- نان و پیاز (رنگ و روغن، ۴۵*۴۷)

Download Image 
۱۳۲۷- نان و پیاز (رنگ و روغن، ۴۵*۴۷)