۱۳۲۷ - بدون عنوان (رنگ و روغن، ۴۰*۴۵)

Download Image 
۱۳۲۷ - بدون عنوان (رنگ و روغن، ۴۰*۴۵)