۱۳۲۷- مسافر (رنگ و روغن)

Download Image 
۱۳۲۷- مسافر (رنگ و روغن)