اصغر پتگر - ۱۳۲۷- مسافر (رنگ و روغن)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۷- مسافر (رنگ و روغن)