۱۳۲۷- نامی پتگر (رنگ و روغن، ۲۰*۲۵)

Download Image 
۱۳۲۷- نامی پتگر (رنگ و روغن، ۲۰*۲۵)