۱۳۲۸- بدون عنوان (رنگ و روغن، ۳۵*۴۴)

Download Image 
۱۳۲۸- بدون عنوان (رنگ و روغن، ۳۵*۴۴)