۱۳۲۹-۳۰- بدون عنوان (رنگ و روغن، ۴۰*۵۱.۵)

Download Image 
۱۳۲۹-۳۰- بدون عنوان (رنگ و روغن، ۴۰*۵۱.۵)