۳۰-۱۳۲۸- ایراندخت ستوده- همسر نقاش (رنگ و روغن، ۲۵.۵*۲۸.۵)

Download Image 
۳۰-۱۳۲۸- ایراندخت ستوده- همسر نقاش (رنگ و روغن، ۲۵.۵*۲۸.۵)

Impressions