۱۳۳۰- پرتره نقاش (رنگ و روغن، ۶۴*۸۴)

Download Image 
۱۳۳۰- پرتره نقاش (رنگ و روغن، ۶۴*۸۴)