۱۳۳۱- نامی پتگر (رنگ و روغن، ۲۹*۳۹)

Download Image 
۱۳۳۱- نامی پتگر (رنگ و روغن، ۲۹*۳۹)