۱۳۳۱- نیما پتگر (رنگ و روغن، ۱۷*۲۳)

Download Image 
۱۳۳۱- نیما پتگر (رنگ و روغن، ۱۷*۲۳)