۱۳۳۴- نامی پتگر (رنگ و روغن، ۲۷*۳۷)

Download Image 
۱۳۳۴- نامی پتگر (رنگ و روغن، ۲۷*۳۷)