۱۳۳۴- پرتره نقاش (رنگ و روغن، ۵۴*۶۴)

Download Image 
۱۳۳۴- پرتره نقاش (رنگ و روغن، ۵۴*۶۴)

Impressions