۱۳۱۹- بدون عنوان رنگ و روغن، (۴۶*۵۸)

Download Image 
۱۳۱۹- بدون عنوان رنگ و روغن، (۴۶*۵۸)