۱۳۱۹- بدون عنوان رنگ و روغن، (۲۵.۵*۳۱)

Download Image 
۱۳۱۹- بدون عنوان رنگ و روغن، (۲۵.۵*۳۱)

Impressions