۱۳۲۰ - برادران پتگر
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۲۴ - ساعتی‌ در کارگاه یک هنرمند
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۲۵ - روزنامه رشد امروز
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۳۰ - روزنامه ایران – نمایشگاه هنرجویان پتگر
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۳۰ - گزارش نمایشگاه
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۴۲ - تمدید نمایشگاه
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۴۲ - مهارت درترسیم پرتره
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۴۳ - تابان- شماره ۳
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۴۳ - ستاره سینما
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۴۳ - گزارش نمایشگاه
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۵۰ - شعری از پتگر
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۵۱ - یادی از پتگر- قبل از فوت
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۵۳ - پتگر و آثارش
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۷۱ - آدینه
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
۱۳۷۱ - یادی از پتگر- بعد از فوت
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
ویژه نامه فصلنامه هنر - شماره ۲۲-۱۳۷۱ - (هادی سیف)
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
 ویژه نامه فصلنامه هنر - شماره ۲۲، ۱۳۷۱- (جلیل ضیاء پور)
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
ویژه نامه فصلنامه هنر - شماره ۲۲- ۱۳۷۱ - (محسن ابراهیم)
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
آسیا - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
شرق - بیست و یک اردیبهشت ۱۳۹۰
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
فرهنگ آشتی - بیست اردیبهشت ۱۳۹۰
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
آسیا - بیست و چهار اردیبهشت ۱۳۹۰
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر
تجربه - تیر ۱۳۹۰
مقالات مرتبط با علی اصغر پتگر