عکس‌ها توسط اصغر گرفته شده اند. او از این عکس‌ها برای تحقیق و اتود برداری برای تابلو‌هایش استفاده میکرد.
اکبر برادر بزرگش آتلیه عکاسی داشت، و اصغر و جعفر از او دوربین قرض میکردند و از نوجوانی به مسائل فنی‌ آن آشنا بوده اند.
ولی‌ به نظر میاید که اصغر دیرتر از طریق استاد نقاشی‌اش حسین خان شیخ با مسائل زیبا شناسانه عکاسی بیشتر آشنا شد.