۱۳۲۰ - برادران پتگر
اصغر پتگر
۱۳۲۴ - ساعتی‌ در کارگاه یک هنرمند
اصغر پتگر
۱۳۲۵ - روزنامه رشد امروز
اصغر پتگر
۱۳۳۰ - روزنامه ایران – نمایشگاه هنرجویان پتگر
اصغر پتگر
۱۳۳۰ - گزارش نمایشگاه
اصغر پتگر
۱۳۴۲ - تمدید نمایشگاه
اصغر پتگر
۱۳۴۲ - مهارت درترسیم پرتره
اصغر پتگر
۱۳۴۳ - تابان- شماره ۳
اصغر پتگر
۱۳۴۳ - ستاره سینما
اصغر پتگر
۱۳۴۳ - گزارش نمایشگاه
اصغر پتگر
۱۳۵۰ - شعری از پتگر
اصغر پتگر
۱۳۵۱ - یادی از پتگر- قبل از فوت
اصغر پتگر
۱۳۵۳ - پتگر و آثارش
اصغر پتگر
۱۳۷۱ - آدینه
اصغر پتگر
۱۳۷۱ - یادی از پتگر- بعد از فوت
اصغر پتگر
ویژه نامه فصلنامه هنر - شماره ۲۲-۱۳۷۱ - (هادی سیف)
اصغر پتگر
 ویژه نامه فصلنامه هنر - شماره ۲۲، ۱۳۷۱- (جلیل ضیاء پور)
اصغر پتگر
ویژه نامه فصلنامه هنر - شماره ۲۲- ۱۳۷۱ - (محسن ابراهیم)
اصغر پتگر
آسیا - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
اصغر پتگر
شرق - بیست و یک اردیبهشت ۱۳۹۰
اصغر پتگر
فرهنگ آشتی - بیست اردیبهشت ۱۳۹۰
اصغر پتگر
آسیا - بیست و چهار اردیبهشت ۱۳۹۰
اصغر پتگر
تجربه - تیر ۱۳۹۰
اصغر پتگر